ไขข้อสงสัย พรรครวมไทยสร้างชาติของใคร หลัง ‘แรมโบ้’ เตรียมย้ายพรรค

ไขข้อสงสัย พรรครวมไทยสร้างชาติของใคร หลัง ‘แรมโบ้’ เตรียมย้ายพรรค

ไขข้อสงสัย พรรครวมไทยสร้างชาติของใคร หลัง ‘แรมโบ้’ ควง ‘ปรพล’ เตรียมย้ายพรรค จับตาอาจเป็นหนึ่งทางพรรคสำรองของ ประยุทธ์ จากกรณีที่ ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และ นาย ปรพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส.สระบุรี ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนได้ยื่นใบลาออก จากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เพื่อจะย้ายไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่มีว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรคนั้น

ทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ ขึ้นมาก

 โดยทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบและพบว่า พรรคนี้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ให้รับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 และต่อมาวันที่ 22 ก.ค.2564 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

โดยพรรครวมไทยสร้างชาติ มีว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค และ นางวาสนา คําประเทือง เป็นเลขาธิการพรรค โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวน 27 คน ปัจจุบัน สํานักงานใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งอยู์ ณ บ้านเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ทั้งนี้หลายฝ่ายได้ตั้งข้อสังเกตว่า พรรคนี้ อาจเป็นพรรคสำรองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

สภาล่มอีกแล้ว! แฉหมดเปลือก พรรคไหนบ้างไม่แสดงตน พรรคเพื่อไทย ไม่แสดงตนเยอะสุด 129 คน รองลงมาพรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ 4 ก.พ. 2565 ผู้สื่อข่าว Thaiger รายงาน เหตุการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. เข้าแสดงตนไม่ครบองค์ประชม ทำสภาล่มอีกแล้ว นับเป็นสภาล่มครั้งที่ 3 ตั้งแต่เปิดปีใหม่มา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอย่างกว้างขวางถึงความบกพร่องในหน้าที่ผู้แทนประชาชน กินเงินเดือนจากภาษี การล่มของสภานั้นส่งผลการมติการเห็นชอบกฎหมายผ่านสภาเป็นอันต้องเป็นหมันไปด้วย

ในช่วงบ่าย ระหว่างการพิจารณาผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญในเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้มีการนับองค์ประชุมปรากฎว่ามี ส.ส.แสดงตนเพียง 195 คนจากองค์ประชุม 237 คน ถึงจะครบกึ่งหนึ่ง เมื่อองค์ประชุมไม่ครบ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงสั่งปิดประชุม

สาธิตธรรมศาสตร์ แถลงโต้ หลังประยุทธ์ สั่งจับตา กลัวบิดเบือนประวัติศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงโต้ หลังพลเอกประยุทธ์ สั่งจับตา กลัวบิดเบือนประวัติศาสตร์ ยืนยันอยู่ใต้สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาาอาชีพ เนื้อหาพัฒนาให้ทันสัมย สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง บ่มเพาะความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งพลเมืองไทย และพลเมืองโลก

วันนี้ 6 ก.พ. 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณชน ความว่า ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสับสน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ลดทอนคุณค่าและ ความมุ่งมั่นอันแท้จริง โรงเรียนฯ จึงขอชี้แจงและทําความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับการเคารพความหลากหลายทางความคิดและมุมมอง โดยโรงเรียนฯ ร่วมทํางานกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนา หลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมเยาวชนสําหรับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่พร้อมใช้ วิจารณญาณในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

โรงเรียนฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบน ฐานความรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น และมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ ของผู้เรียน นอกจากวิชาสาระหลัก โรงเรียนฯ ยังได้จัดให้มีการสอนในวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ วิชา อยู่รอดปลอดภัย วิชาว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด วิชาวัยรุ่นศาสตร์ วิชารู้ทันการเงิน วิชาเสพศิลป์และ กลิ่นเสียง วิชาผู้ประกอบการ วิชารู้เท่าทันสื่อ วิชาวิถีศรัทธา (ครอบคลุมเนื้อหาทุกศาสนา) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

โรงเรียนฯ มีเป้าหมายในการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสํานึกพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองโลกที่ ยึดโยงกับบริบทของสังคมไทย มีทักษะและสมรรถนะแห่งอนาคต รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี ภาวะผู้นํา มีความสามารถในการกํากับตนเอง เข้าอกเข้าใจผู้อื่น และสามารถทํางานเป็นทีม ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ตระหนักดีว่า การบุกเบิกสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย ระยะเวลา มีข้อจํากัดต่าง ๆ มากมายในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจตนารมณ์ในการสร้างและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฯ จะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพ การศึกษาของประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้สามารถขยายผลได้ต่อไป

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป